Mr. Nguyễn Minh Tuấn

Mr. Nguyễn Minh Tuấn

MSc(Ger), CMA(Aust.)

Mr. Nguyễn Minh Tuấn

Anh Tuấn có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực ngân hàng và quản lý tài chính.

Nguyên Giám đốc ngoại hối của ngân hàng Giảng viên cao cấp trong các dự án của WB, ADB, JICA, AFD, EU, các ngân hàng và doanh nghiệp trong nước.

Giám đốc điều hành (CE)) kiêm đồng sáng lập của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), CEO của AFA Capital.